Przejdź do treści

Podstawowe typy robót ziemnych

To niezbędny element procesu budowania nadziemnych obiektów, służą do prowadzenia instalacji oraz tworzenia podziemnych budowli. Są realizowane nie tylko w sektorze budowlanym, ale też górnictwie, a nawet zadaniach związanych z obronnością. Roboty ziemne, bo o nich mowa, pozwalają przygotować teren do dalszych prac wykorzystujących ciężki sprzęt. Oto najważniejsze informacje na temat robót ziemnych oraz ich klasyfikacji.

Czym są roboty ziemne?

Robotami ziemnymi nazywamy roboty budowlane, które polegają na wydobywaniu naturalnego gruntu, a także jego przemieszczaniu i kształtowaniu. Są one realizowane w toku prac zmierzających do stworzenia budowli podziemnych (np. tuneli) oraz instalacji znajdujących się pod ziemią (jak kable i rurociągi). Wykonuje się je również podczas prac nad fundamentami budynków. Roboty ziemne są konieczne przy wyrównywaniu podłoża pod place czy tory kolejowe, służą ponadto do kształtowania terenu: tworzenia nasypów, dolin lub wzniesień. Poza branżą budowlaną są przeprowadzane m.in. w górnictwie odkrywkowym.

Roboty ziemne można przeprowadzać ręcznie (korzystając z łopat, kilofów lub szpadli) lub mechanicznie. Podstawowymi maszynami służącymi do wydobywania i kształtowania gruntu są: koparki, równiarki, spycharki oraz zgarniarki.

 

Klasyfikacja robót ziemnych

Uwzględniając kształt i rozmiar zajętego pasa terenu, wyróżniamy roboty ziemne liniowe, powierzchniowe oraz wykopu budowlane. Pierwsze z wyliczonych obejmują działania na długim, lecz wąskim pasie gruntu jak budowa drogi lub układanie rurociągów. Roboty ziemne powierzchniowe polegają na przygotowaniu terenu pod zabudowę, np. plac. Z kolei fundamenty czy podziemne części budowli nie powstaną bez wykopów budowlanych.

O wykopie mówimy wówczas gdy prace są realizowane poniżej powierzchni terenu. Natomiast nasypy tworzy się pracując powyżej istniejącego poziomu gruntu. Biorąc pod uwagę aspekt technologiczny, wyróżniamy roboty ziemne podstawowe, wykończeniowe, przygotowawcze i porządkowe.